Jdi na obsah Jdi na menu
 

Zdůvodnění prodejní ceny od 1.000 Kč/m2 – Pravděpodobně tento požadavek vyvolá úsměv, že se jedná o nereálně nízkou částku. Je to návrh a je třeba si uvědomit, že jde o cenu základní. Tudíž o byt, kde většinou nebylo nic rekonstruováno po 1.1.2001. Topení často kamny, okna ve velmi špatném stavu, staré elektrické rozvody, dveře, podlahy, koupelna. Dům jako celek bez nové střechy a bez izolace. Některé komíny a střechy jsou ve velmi špatném stavu. Domy jsou staré ca. 55 let. Jde o cenu nejnižší možnou za nejhorší možný byt. Průměrný byt bude mít jistě nějakou další přirážku a cena půjde nahoru, viz pravidla prodeje. Primárně očekáváme přehodnocení ceny.

 • Dle platných pravidel prodeje se cena pohybuje od 3.000 do 4.800 Kč/m2
 • Požadujeme cenu od 1.000 do 2.800 Kč/m2 což je snížení v průměru o 51%

(původně byla uvedena max. částka 5.300 Kč respektive 3.300 Kč, ale dne 27.4.2011 jsme od Bytenesu obdrželi informaci, že kombinace opravené střechy a izolace s současnosti neexistuje. Nelze však tuto kombinaci do budoucna vyloučit.)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PETICE

za přehodnocení výše prodejní ceny u bytů na sídlišti Na Libuši, za snížení základní ceny nerekonstruovaného bytu
 na 1.000,- Kč/m2 a za zrušení přirážky při koupi bytu po 1.1.2014

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod
a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

 

My, níže podepsaní občané města Bechyně, prostřednictvím této petice žádáme, aby zastupitelé, kteří dostali naši důvěru v komunálních volbách, přehodnotili výši prodejní ceny u bytů na sídlišti Na Libuši, snížili základní prodejní cenu nerekonstruovaného bytu na 1.000,-Kč/m2 a zrušili přirážku při koupi bytu po 1.1.2014 .

 

O snížení zastupitelstvem odhlasované základní ceny (ve výši 3.000,-Kč/m2 ) žádáme neboť:

·         Cena 1.000,-Kč/m2 by v tom případě byla nejnižší  možnou  cenou za nejhorší možný byt, který nebyl vůbec rekonstruován po 1.1.2001. Průměrný byt bude mít vždy nějakou další přirážku, a tím se prodejní cena zvýší, ve většině případů velmi podstatně.

 • Tato cena je nepřiměřeně vysoká vzhledem k ceně, za kterou byly prodávány předchozí byty v Bechyni, a to i s ohledem na inflaci od roku 2002, kdy byly tyto byty prodávány. Výrazný rozdíl je i v kvalitě (kategorii) a především ve stáří prodávaných bytů. Byty, které byly nájemníkům prodávány v minulosti, byly většinou byty 1. kategorie, zatímco nyní se jedná převážně o byty 2. kategorie (kategorizace bytů dle dříve platné legislativy). Zároveň domy, ve kterých se dříve prodané byty nacházejí, jsou výrazně novější než domy na sídlišti Na Libuši. Některé z dříve prodávaných bytů se prodávaly nájemníkům za cenu cca 2.000,-Kč/m2 bez jakýchkoliv přirážek.   
 • Jeden z nájemníků uvedl na zasedání zastupitelstva 16.3., že v první vlně prodeje bytů po uplynutí stanovené lhůty byla nájemníkům nabídnuta sleva, a to i opakovaně. Někteří nájemníci zakoupili byty až po třetí nabídce, tj. po dvou slevách. U nyní schválených zásad prodeje bytů byla naopak zcela nelogicky schválena přirážka 10% k prodejní ceně, přičemž není pravděpodobné, že by byly tyto domy do uplynutí lhůty zhodnoceny alespoň o 10%. Z toho důvodu žádáme o zrušení schválené přirážky.
 • Argument pana starosty, že nájemníci po zakoupení bytů by mohli své byty ihned dále se ziskem prodávat, jak tomu bylo při prodeji bytů v první vlně, je pouhou spekulací.. Nájemníky bytů ve městě, které se v první vlně prodávaly, byli často vojáci a zaměstnanci letiště, kteří se zrušením letiště přišli o práci a byli v mnoha případech donuceni odstěhovat se za prací jinam, neboť Bechyně a okolí nabízí svým obyvatelům malé pracovní příležitosti. Struktura nájemníků na sídlišti Na Libuši je úplně jiná (často jde o důchodce, rodiny s malými dětmi, sociálně slabší občany). Možnost okamžitého přeprodeje bytu lze také snadno omezit smluvně – podmínkou odložení možného prodeje bytu až po určité době. Takto jsou stanoveny zásady pro prodej bytů např. v Táboře, kde lze zakoupený byt dále prodat až po třech letech od zakoupení. Není zanedbatelný také fakt, že v dané lokalitě a za daného technického stavu domů tyto byty budou dále v porovnání s ostatními byty v Bechyni hůře prodejné (nutnost velkých investic, umístění daleko od centra města, žádné služby, …).       
 • Tato cena je nepřiměřeně vysoká i vzhledem k stáří a celkovému velmi špatnému stavu domů a bytů. Není zde centrální vytápění, v bytech je horší tepelná pohoda, často se v nich tvoří plíseň. Okna jsou zkroucená a nedoléhají, rozvod elektřiny v hliníku, špatné dveře a podlahy. Dále pak domy jako celky se střechami ve špatném stavu, bez izolací a s neudržovanými společnými prostory. Nákup bytu bude spojen nejenom s dalšími náklady na rekonstrukci bytu, ale především s náklady na celkovou rekonstrukci domů, které jsou většinou ve špatném technickém stavu, neboť současný vlastník do těchto domů investoval jen náklady na nejnutnější opravy.
 • Není zanedbatelná skutečnost, že většina bytových domů Na Libuši byla v minulosti vystavěna pro armádu a za její finanční prostředky. V konečném důsledku následně tyto domy byly předány Městu bezúplatně.
 • Město nemá v současné době finanční prostředky na financování všech nutných oprav. Hrozí reálné riziko, že po zakoupení bytů (domů) první nezávislé revize (především u elektrických rozvodů) nařídí okamžité odstranění závad, a to bude nové majitele bytů hned na začátku stát další značné finanční prostředky. Navíc pojišťovny domy v havarijním stavu pojistí velmi draho nebo ani nepojistí (zvýšené riziko požáru při nevyhovující elektroinstalaci). Toto bylo konzultováno s nezávislými stranami.
 • Tato cena je nepřiměřeně vysoká i vzhledem k ceně, za kterou byly prodávány stejné byty stávajícím nájemníkům v jižních Čechách (tzv. „cena obvyklá“ v regionu). Tyto ceny byly zjištěny telefonicky namátkou a pohybovaly se u domů postaveným v šedesátých letech minulého století okolo 1.000,-Kč/m2. Navíc obce před prodejem bytů odstranily havarijní stavy domů (opravily elektrickou instalaci, střechy) a často i byty částečně zrekonstruovaly (především výměna oken).
 • Tato cena je nepřiměřeně vysoká i vzhledem ke struktuře nájemníků těchto domů. V mnoha případech se jedná o důchodce, rodiny s malými dětmi nebo o sociálně slabší občany, pro které je koupě bytu za schválených podmínek nedostupná.
 • Zákon o obcích č.128/2000Sb. v §39, odst.2  říká že: „Při úplatném převodu majetku se cena sjednává zpravidla ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá, nejde-li o cenu regulovanou státem. Odchylka od ceny obvyklé musí být zdůvodněna.“ V případě těchto starých zanedbaných domů, které jsou ve většině případů v žalostném stavu, by se výrazné odchýlení ceny směrem dolů od ceny obvyklé dalo snadno zdůvodnit, pokud by k tomu byla ze strany Města dobrá vůle. Toto stanovisko bylo konzultováno s nezávislými právníky i se Sdružením na ochranu nájemníků.
 • Město použilo sídliště Na Libuši jako zástavu na svůj úvěr u banky. Finanční prostředky čerpané z tohoto úvěru ale použilo na jiný účel než rekonstrukci domů Na Libuši. Tím Město nájemníky sídliště potrestalo poprvé, neboť je připravilo o možnost koupit si byty již v minulosti a tím i opravit byty i domy za poměrně výhodných podmínek (nižší ceny, nižší DPH, možnosti dotací,…). Nyní Město trestá nájemníky podruhé, a to nepřiměřenou cenou bytů. Pokud si nájemníci své byty za vysokou cenu koupí, budou muset do bytů a hlavně do domů investovat značné prostředky. Tím budou potrestáni potřetí, neboť nyní jsou podmínky obecně mnohem tvrdší: horší dostupnost úvěrů v době krize, méně výhodné hypotéky (jedná se o zrušení úrokových výhod), zastavení (možná zrušení) dotací, chystané zvýšení DPH,…atd. Jednoduše řečeno: za to, že sídliště Na Libuši Městu pomohlo v minulosti vyřešit jeho problém s úvěrem, bude teď několikrát potrestáno.    
 • Nezávislí právníci a Sdružení na ochranu nájemníků jsou toho názoru, aby nájemníci za takto stanovených podmínek byty v této chvíli raději nekupovali a vyčkali, neboť prodejní cena je vysoká a byty i domy jsou ve špatném stavu. Pokud nájemníci své byty nekoupí a domy zůstanou ve vlastnictví Města, čeká Město v budoucnu spousta starostí a především finančních výdajů. Navíc ekonomové předpokládají, že ceny bytů i nemovitostí obecně budou dále klesat.
 • Dle sdělení pana starosty na jednání zastupitelstva města dne 16.3.2011 nemá Město finanční prostředky na dlouhodobou údržbu tohoto bytového fondu. Toto sdělení potvrzuje i skutečnost uplynulých dvaceti let. Město navíc nemá ani do budoucnosti jasnou koncepci, co s tímto sídlištěm bude dělat, pokud se byty neprodají. Podle všeho  ani v budoucnosti nebude mít finanční prostředky na údržbu tohoto bytového fondu, natož na rekonstrukci. Pokud bude i nadále pouze jen řešit havárie, bude se stav domů rychle zhoršovat. Úspěšným prodejem těchto bytů současným nájemníkům za přijatelnou cenu by se město zbavilo mnoha problémů, které je zcela jistě v budoucnu čekají.
 • I přesto, že Město nemá finanční prostředky na dlouhodobou údržbu tohoto bytového fondu, zcela nepochopitelně přesouvá finanční prostředky vybrané z nájmů na financování jiných účelů. Například na jednom z minulých jednání zastupitelstva byl odsouhlasen přesun 2mil.Kč z prostředků Bytenesu na výstavbu chodníků u Tesca.
 • Na základě svých zkušeností z předchozích jednání o prodejích bytů vyzval pan starosta občany, aby v průběhu jednání nepodléhali emocím, vyjadřovali se klidně a jednali slušně. Slušnost a solidní jednání bychom očekávali i my ze strany Města. Pokud chce město tyto byty opravdu nájemníkům prodat, bylo by snížení ceny nejen projevem vstřícnosti vůči obyvatelům města, ale také důkazem toho, že samosprávě jde skutečně o občany a o to, aby se vlastníci o svůj majetek starali lépe, než je schopen postarat se současný vlastník. Sám pan starosta v úvodu zasedání zastupitelstva zmínil, že toto by mělo být hlavním cílem. Prodej bytů by neměl být pouze zdrojem získání chybějících finančních prostředků do obecní pokladny na úkor obyvatel sídliště Na Libuši.

Ze všech výše uvedených důvodů jsme přesvědčeni, že základní prodejní cena nerekonstruovaného bytu 1.000,-Kč/m2  by byla přiměřená stáří a stavu bytů a odpovídala by realitě (především s ohledem na další nutné investice).

Ostatní podmínky schváleného prodeje akceptujeme.

Děkujeme.

 

K této petici připojujeme …….. listů s ...…….. podpisy občanů města.

 

Petiční výbor - za níže podepsané občany města Bechyně:

Gärtner Martin, Bechyně, Na Libuši 632

Ing. Herza Martin, Bechyně, Na Libuši 690 - oprávněn zastupovat členy petičního výboru

Ing. Pokorná Ivana, Bechyně, Na Libuši 663- oprávněna zastupovat členy petičního výboru

Škeříková Jiřina, Bechyně, Na Libuši 633

Uchytil Jiří, Bechyně, Na Libuši 662

  

Adresát: Město Bechyně, Městský úřad Bechyně, Nám. T. G. Masaryka 2, 39165 Bechyně, k rukám starosty pana Mgr. Jaroslava Matějky

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Po předání petice na Město budeme očekávat odpověď, kterou zde následně zveřejníme.

 • Orgán, jemuž je petice adresována, je povinen ji přijmout; nepatří-li věc do jeho působnosti, je povinen petici do 5 dnů postoupit příslušnému orgánu a uvědomit o tom toho, kdo ji podal.
 • Orgán, který petici přijal, je povinen její obsah posoudit a do 30 dnů písemně odpovědět iniciátorům petice. Odpověď má obsahovat stanovisko k obsahu petice a způsob jejího vyřízení.